Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder klant: de natuurlijke of rechtspersoon die door het aangaan van een overeen- komst te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door Internet Impact (KVK 72322632 – vestigingsadres Sterappel 20, Zetten) aangeboden diensten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle offertes en overeenkomsten tussen Internet Impact en de klant.

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Internet Impact waarbij derden zijn betrokken.

2.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk als ze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4. Eventuele door de klant gehanteerde inkoop- en algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij Internet Impact die voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 3. Offertes

3.1. Door Internet Impact uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen. Internet Impact is slechts aan een offerte gebonden als de aanvaarding ervan binnen 30 dagen schriftelijk door de klant wordt bevestigd.

3.2. Geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW.

3.3. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Verplichtingen en aansprakelijkheid

4.1. Internet Impact verplicht zich om opdrachten en overeenkomsten naar beste inzicht en vermogen volgens de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, laat Internet Impact bepaalde werkzaam- heden verrichten door derden.

4.2. Internet Impact spant zich in om eventuele gestelde termijnen te halen. Ingeval een overeengekomen termijn door Internet Impact niet kan worden aangehouden, zal Internet Impact de klant daarvan met bekwame spoed op de hoogte stellen met vermelding van de alsdan te verwachten termijn, zonder dat de klant daar- aan het recht tot het vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook kan ontlenen of tot ontbinding kan overgaan dan wel de nakoming van de overeenkomst kan eisen.

4.3. Internet Impact gebruikt de persoons,- of bedrijfsgegevens van de klant uitsluitend voor eigen administratieve doeleinden.

4.4. Internet Impact aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de klant geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. De aansprakelijkheid van Internet Impact is in alle gevallen beperkt tot de waarde van hetgeen de klant heeft betaald van dat gedeelte van de overeenkomst, waar de aansprakelijkheid uit voortvloeit.

Artikel 5. Verplichtingen en aansprakelijkheid klant

5.1. De klant is verantwoordelijk voor het correct aanleveren van gegevens en/of materialen voor de door Internet Impact te verrichten diensten. De klant verplicht zich ertoe bij de aanlevering van gegevens en/of materialen geen inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

5.2. De klant vrijwaart Internet Impact voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden die aan de klant toerekenbaar is.

5.3. De klant is verantwoordelijk voor alle in het kader van de overeenkomst geproduceerde teksten, ook als Internet Impact de redactie heeft gevoerd. Geleden schade, in welke vorm ook, die het directe of indirecte gevolg is van onjuiste teksten op de website, in folders of in andere schriftelijke uitingen, valt nimmer onder verantwoordelijkheid van Internet Impact.

5.4. De klant is gehouden alle financiële verplichtingen jegens Internet Impact na te komen.

5.5. Als de klant bovengenoemde verplichtingen niet of niet tijdig nakomt is Internet Impact gerechtigd de dienstverlening op te schorten.

Artikel 6. Overmacht

6.1. Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst waartoe hij is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan diens schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvatting voor diens rekening komt.

6.2. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst of opdracht door overmacht niet mogelijk is en de daaruit voortvloeiende vertraging voorzienbaar langer dan één week zal duren, dan zal ieder der partijen na onderling overleg de overeenkomst kunnen beëindigen zonder aan de ander enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 7. Betaling

7.1. Nadat een overeenkomst is gesloten voldoet de klant 50% van het overeengekomen bedrag. De klant ontvangt hiervoor een factuur. De dienstverlening vangt aan na ontvangst van de betaling.

7.2. Het resterende bedrag wordt voldaan na akkoord van de klant met het verrichte werk, doch vóór oplevering van het eindproduct. De klant ontvangt hiervoor een factuur.

7.3. Voor de betaling van onderhoud aan websites stuurt Internet Impact de klant aan het begin van de maand waarin de werkzaam- heden zijn verricht een factuur.

7.4. De klant voldoet alle facturen binnen 14 dagen na factuurdatum.

7.5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Internet Impact onmiddellijk opeisbaar.

7.6. Indien Internet Impact tot invordering overgaat, dan zullen alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste komen van de klant, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op ten minste 15% van de te vorderen hoofdsom, plus €45 dossierkosten, plus BTW en rente.

7.7. Door de klant gedane betalingen dienen steeds ten eerste voor de betaling van rente en kosten en vervolgens voor de betaling van de facturen die het langst openstaan.

Artikel 8. Slotbepalingen

8.1. Wanneer Internet Impact bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. Internet Impact is voorts niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhoster in kwestie.

8.2. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Internet Impact zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

8.3. Internet Impact is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt Internet Impact zich het recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde website.

8.4. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

8.5. Geschillen worden, voor zover niet in der minne op te lossen, voorgelegd aan de bevoegde rechter.


Deze algemene voorwaarden zijn hier in PDF formaat te downloaden: Algemene voorwaarden Internet Impact.